Procedura reklamacyjna

PROCEDURA REKLAMACYJNA KONSUMENTÓW

spółka handlowa CALBUCO sro,

z siedzibą Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny firmy: 040 84 357, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, sekcja C, plik 242070, reprezentowana przez Dominika Píchala, dyrektora zarządzającego

sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.grizly.pl

1 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

1.1 Niniejsze zasady reklamacji dotyczą towarów dostarczanych przez CALBUCO sro, z siedzibą Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny: 040 84 357, zarejestrowany w Sądzie Miejskim w Pradze, sekcja C, plik 242070, reprezentowany przez Dominika Píchal, dyrektora zarządzającego (zwany dalej „CALBUCO sro” i/lub „Grizly” i/lub „my”).

1.2 Niniejsze Zasady Reklamacji stanowią integralną część Ogólnych Warunków Handlowych (zwanych dalej „OWH”) CALBUCO sro dla sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.grizly.pl .

1.3 Procedura reklamacyjna przeznaczona jest wyłącznie dla Klienta Konsumenta. Klient będący konsumentem to każda osoba (osoba fizyczna), która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania zawodu zawiera z nami umowę lub w inny sposób z nami prowadzi (zwana dalej również konsument").

1.4 Procedura reklamacyjna CALBUCO sro służy do uregulowania praw i obowiązków związanych z realizacją praw wynikających z wadliwego wykonania sprzedaży towarów między nami jako sprzedawcą a klientem jako kupującym (zwanym dalej "klientem" lub "ty" ), w tym prawa wynikające z wszelkich gwarancji umownych. Procedura Reklamacyjna dodatkowo informuje konsumentów o warunkach, sposobie i możliwościach reklamacji wadliwych lub uszkodzonych w inny sposób towarów. Prawa i obowiązki stron są zgodne z ustawą nr 89/2012 Dz. kodeks cywilny (zwany dalej „Kodeksem cywilnym”) oraz ustawę nr 634/1992 Sb. w sprawie ochrony konsumentów, z późniejszymi zmianami. W przypadku praw wynikających z gwarancji umownej relację regulują szczególne warunki gwarancji.

2 W JAKICH PRZYPADKACH PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADĘ TOWARU

2.1 Odpowiadamy wobec klienta za to, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. W szczególności odpowiadamy wobec Klienta, że w momencie odbioru towaru,

2.1.1 towar posiada uzgodnione przez strony właściwości, a w przypadku braku umowy właściwości opisane przez nas lub producenta lub oczekiwane przez klienta w związku z charakterem towaru i dokonaną przez nas reklamą lub wytwórca,

2.1.2 towary nadają się do celu, do którego są przeznaczone lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,

2.1.3 towar odpowiada uzgodnionej przez strony jakości lub konstrukcji, lub projektowi uzgodnionej próbki lub wzoru, jeśli jakość lub wykonanie zostało ustalone według uzgodnionej próbki lub wzoru,

2.1.4 towar ma odpowiednią ilość, miarę lub wagę,

2.1.5 towar odpowiada wymaganiom przepisów prawa.

2.2 Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru towaru, uważa się, że towar był wadliwy w momencie odbioru, chyba że udowodnimy inaczej.

3 W KTÓRYCH PRZYPADKACH NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADĘ TOWARU, W KTÓRYCH NIE MOŻESZ DO NAS ZWRÓCIĆ TOWARU

3.1 Nie ponosimy odpowiedzialności wobec klienta za wady w następujących przypadkach:

3.1.1 w przypadku wady towaru w momencie odbioru i uzgodnienia rabatu od ceny zakupu za taką wadę,

3.1.2 wada towaru powstała w wyniku zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem lub jeśli wynika to z charakteru towaru,

3.1.3 została spowodowana przez klienta i została spowodowana niewłaściwym użytkowaniem, przechowywaniem, niewłaściwą konserwacją, interwencją klienta lub uszkodzeniem mechanicznym, a wszystko to w warunkach, które nie odpowiadają ich temperaturze, kurzowi, wilgotności, innym wpływom środowiska i tym samym są bezpośrednio określone przez nas lub producenta (najczęściej etykieta towaru) lub wynika to z przepisów prawa

3.1.4 towarów, które zostały zmodyfikowane przez klienta i jeśli w wyniku tej modyfikacji wystąpiła wada,

3.1.5 używania towaru w warunkach nie odpowiadających jego temperaturze, zapyleniu, wilgotności, chemicznemu i mechanicznemu wpływowi środowiska, co jest bezpośrednio określone przez sprzedawcę lub producenta lub wynika z przepisów prawa,

3.1.6 wada powstała w wyniku zdarzenia zewnętrznego, na które nie mamy wpływu (np. zdarzenia naturalnego).

3.2. W szczególności, gdy nie możesz nam zwrócić towaru:

3.2.1 żywność opakowana, której nie można ponownie wykorzystać ze względów higienicznych lub w przypadku towarów już używanych (np. jeśli klient uszkodzi opakowanie ochronne towaru lub jeśli złamie plombę zabezpieczającą lub może wystąpić inne zanieczyszczenie towaru);

3.2.2 inne towary, których towar jest zaopatrzony w higieniczne lub inne zapieczętowane opakowanie i ze względów higienicznych lub zdrowotnych nie ma możliwości ich zwrotu (np. w przypadku wyjęcia szczoteczki z higienicznego, zapieczętowanego opakowania);

3.2.3 jeżeli dostarczone przez nas towary zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami;

3.2.4 towary, które zostały zmodyfikowane zgodnie z Państwa życzeniem;

3.3 Jesteśmy zainteresowani przestrzeganiem obowiązujących norm higieny. Mogą wystąpić sytuacje, w których zechcesz zwrócić nam towar (odstąpić od umowy kupna), który został już przez Ciebie rozpakowany lub opakowanie higieniczne lub zaplombowane zostało naruszone i towar nie może być już ponownie użyty (nie będą przypadki, w których towar dotarł, np. uszkodzony podczas transportu). Zgadzasz się, że w tych przypadkach (gdy otrzymamy z powrotem np. towar wyjęty z higienicznego opakowania lub zapakowaną żywność z uszkodzonym opakowaniem ochronnym tak, że towar nie może być ponownie użyty) jesteśmy uprawnieni do odrzucenia zwracanego towaru i odesłania go do Ciebie na Twój koszt. Jeśli nie jest to możliwe (np. ze względów higienicznych lub z powodu naruszenia opakowania ochronnego), jesteśmy uprawnieni do natychmiastowego usunięcia towaru.

4 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA ZWIĄZANE Z PRZEJĘCIEM TOWARÓW

4.1 Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przy odbiorze i upewnienia się co do jego właściwości (w szczególności czy Klient otrzymał właściwy rodzaj towaru, czy towar ma uzgodnioną jakość, czy towar w opakowaniu zawiera wszystko, co powinien zawierać).

4.2 Klientowi nie przysługują prawa z tytułu wadliwego wykonania, jeśli chodzi o wadę, o której musiał wiedzieć ze zwykłą uwagą przy zawieraniu umowy kupna lub jeśli towar zostanie wydany później niż zawarcie umowy kupna, to bezpośrednio po otrzymaniu. Klientowi nie przysługuje również prawo do wadliwego wykonania, jeżeli Klient wiedział przed odebraniem towaru, że towar był wadliwy, lub jeżeli wadę spowodował sam Klient.

5 JEŚLI TOWARY ZOSTAŁY USZKODZONE PODCZAS TRANSPORTU

5.1 Po otrzymaniu przesyłki od dostawcy należy sprawdzić integralność opakowania. Przyjmując przesyłkę potwierdzasz, że otrzymałeś przesyłkę bez widocznych wad. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, poinformuj o tym bezpośrednio przewoźnika i spisz z nim raport. Kurier zatrzyma przesyłkę. To najprostszy sposób na załatwienie reklamacji za uszkodzoną przesyłkę, przesyłka zostanie nam od razu przez przewoźnika zwrócona, a nowa przesyłka zostanie wysłana do Ciebie tak szybko, jak to możliwe.

5.2 Jeśli stwierdzisz, że zawartość przesyłki jest uszkodzona po otrzymaniu i rozpakowaniu, prosimy o poinformowanie nas niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż pięć (5) dni po otrzymaniu przesyłki, najlepiej za pośrednictwem usługi Retino, która jest dostępna tutaj . Usługa Retino ułatwi Ci komunikację z nami i przyspieszy przetwarzanie Twojego zapytania. W takim przypadku wybierz przycisk „Reklamacje”. Wskaż w nim numer zamówienia, e-mail, z którego zamówiłeś towar oraz wybierz uszkodzony towar z listy zamówionych towarów, którą zamieścisz w reklamacji. Należy pamiętać, że w przypadku zgłoszenia reklamacji szóstego (6) i następnego dnia po otrzymaniu przesyłki, taka reklamacja najprawdopodobniej nie zostanie uwzględniona przez przewoźnika. W wyniku Twojego spóźnionego roszczenia dotyczącego uszkodzonej przesyłki możemy ponieść szkodę (uszkodzona przesyłka nie zostanie zwrócona przez przewoźnika za Twoje spóźnione roszczenie) i jesteśmy uprawnieni do odzyskania od Ciebie takiej szkody. Zachowaj przesyłkę i zrób jej dokumentację fotograficzną (aby uszkodzony towar, opakowanie, wypełnienie były dobrze widoczne).

5.3 Po wypełnieniu formularza reklamacyjnego otrzymasz na swój adres e-mail potwierdzenie. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem usługi Retino, która jest dostępna tutaj , za pośrednictwem której uzgadniane są dalsze działania.

6 JEŚLI OTRZYMAŁEŚ NIEPRAWIDŁOWE TOWAR

6.1 W przypadku otrzymania nieprawidłowo wysłanego towaru, nieprawidłowych ilości lub innych kolorów lub zupełnie innego towaru, którego nie zamówiłeś itp., skontaktuj się z nami za pośrednictwem usługi Retino, która jest dostępna tutaj . Usługa Retino ułatwi Ci komunikację z nami i przyspieszy przetwarzanie Twojego zapytania. W takim przypadku wybierz przycisk „Zwrot towaru”. Napisz do nas numer zamówienia, e-mail z którego zamówiłeś towar i wybierz uszkodzony towar z listy zamówionych towarów, którą zawrzesz w reklamacji oraz wybierz jeden z proponowanych powodów zwrotu towaru lub opisz błąd w własnymi słowami. Staramy się zapobiegać takim błędom, dokładnie sprawdzamy wysyłane towary, ale też nie jesteśmy całkowicie nieomylni. Z góry przepraszamy za wszelkie rozbieżności w zamówieniu i dołożymy wszelkich starań, aby proces reklamacji był dla Państwa jak najwygodniejszy i najwygodniejszy.

6.2 Po wypełnieniu i wysłaniu odpowiedniego formularza zwrotu otrzymasz na swój adres e-mail potwierdzenie. Przeanalizujemy wszystko tak szybko, jak to możliwe i skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia dalszych działań. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +420 725 473 077 lub e-mailem info@grizly.cz, aby sprawdzić, czy Twoja prośba jest już przetwarzana.

7 WYKRYCIE WADLI TOWARU W CIĄGU 14 DNI OD JEGO PRZYJĘCIA

7.1 W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego towaru w ciągu 14 dni od jego otrzymania, prosimy o kontakt za pośrednictwem serwisu Retino, który jest dostępny tutaj . Usługa Retino ułatwi Ci komunikację z nami i przyspieszy przetwarzanie Twojego zapytania. W takim przypadku wybierz przycisk „Reklamacje”.

7.2 W pełni szanujemy prawo do odstąpienia od umowy kupna w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. W takim przypadku należy jednak zwrócić towar w stanie nieuszkodzonym lub w zapieczętowanym lub higienicznym opakowaniu. Jeżeli w ciągu 14 dni od otrzymania towaru odkryłeś wadę, nie będziesz mógł tego zrobić. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jesteś odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru. W związku z powyższym zalecamy, aby wadliwy dostarczony towar (lub towar, który mógł zostać uszkodzony w wyniku transportu) przyjąć jako najwłaściwszą procedurę. Nie muszą się martwić, że proces reklamacji potrwa dłużej niż nasz proces zwrotu w ciągu 14 dni od otrzymania.

7.3 Po wypełnieniu formularza reklamacyjnego otrzymasz na swój adres e-mail potwierdzenie. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem usługi Retino, która jest dostępna tutaj , aby sprawdzić, czy reklamacja jest już rozpatrywana.

8 WYKRYWANIE WAD TOWARU W CZASIE 24 MIESIĘCY OD ODBIORU

8.1 Jesteś zobowiązany do skorzystania z prawa z wady towaru (domagania się jej) u nas niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki po wystąpieniu wady, w przeciwnym razie sąd nie przyzna Ci prawa z wadliwego wykonania. Jeśli nie zgłosisz wady w terminie, nie możesz odstąpić od umowy kupna ze względu na jej istnienie.

8.2 Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa z wady, która wystąpiła w towarze konsumpcyjnym w ciągu 24 miesięcy od otrzymania towaru, Z WYJĄTKIEM towaru, który znajduje się na opakowaniu, etykiecie, w instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamie zgodnie z zgodnie z innymi przepisami, w których towar może być używany (tj. minimalna trwałość / okres użytkowania), zastosowanie mają przepisy o gwarancji jakości (gwarancja umowna).

8.3 Po bezskutecznym bezskutecznym upływie tego okresu (24 miesiące i/lub okres przydatności do spożycia) prawo z tytułu wady towaru nie może być wykonane. Jeżeli jest to możliwe dla danego towaru, termin ten wydłuża się o czas, w którym Klient nie mógł korzystać z towaru, jak to miało miejsce w trakcie uzasadnionej reklamacji. Choć zawsze staramy się załatwić reklamacje ku zadowoleniu klienta, niektóre produkty należy przechowywać zgodnie z instrukcją na opakowaniu/etykiecie – inaczej się zepsują. Nawet jeśli w tych przypadkach nie upłynął jeszcze okres 24 miesięcy i/lub termin przydatności do spożycia, nie możemy przyjąć Twojej reklamacji (pkt 3.1.3 lub pkt 3.1.5 niniejszego regulaminu reklamacji).

8.4 Należy pamiętać, że czasu na wykonanie prawa do wad nie można mylić z okresem użytkowania/trwałości towaru, tj. czasem, przez jaki towar może trwać przy prawidłowym użytkowaniu, ze względu na swój charakter, właściwości, cel, a także biorąc pod uwagę pod uwagę różnice w intensywności jego użytkowania.

8.5 W celu realizacji uprawnień wynikających z wad towaru możesz skorzystać z usługi Retino, która dostępna jest tutaj . Usługa Retino ułatwi Ci komunikację z nami i przyspieszy przetwarzanie Twojego zapytania. W takim przypadku wybierz przycisk „Reklamacje”. W formularzu proszę wskazać w szczególności:

Numer zamówienia;

adres e-mail, z którego zamówiłeś towar;

wybierz uszkodzony towar z listy zamówionych towarów, którą zamieścisz w reklamacji;

wybrać jeden z proponowanych powodów zwrotu towaru/reklamacji i/lub opisać wadę własnymi słowami;

klient nie ma prawa do zmiany wybranego sposobu rozpatrzenia reklamacji bez naszej uprzedniej zgody;

wybór sposobu zwrotnego dostarczenia reklamowanego towaru do miejsca wysyłki sklepu internetowego CALBUCO sro - Grizly.cz w kompleksie IN PARK (ul. Železniční) pod adresem Chválkovice 696, Olomouc;

8.6 Po wypełnieniu i wysłaniu formularza reklamacyjnego otrzymasz od nas potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną. Za moment reklamacji uważa się moment, w którym otrzymamy od Ciebie dane dotyczące reklamacji towaru.

8.7 Z prawa do wady można również skorzystać osobiście w miejscu wysyłki sklepu internetowego CALBUCO sro - Grizly.cz w kompleksie IN PARK (ul. Železniční) przy Chválkovice 696, Ołomuniec w godzinach otwarcia 7:00 - 16: 30 w dni robocze. Protokół reklamacyjny nie jest spisywany na miejscu, gdyż jest tworzony automatycznie za pośrednictwem serwisu Retino.

8.8 Wypełnienie formularza reklamacyjnego nie kończy procesu reklamacyjnego. Twoim obowiązkiem jest dostarczenie do nas na adres CALBUCO sro - Grizly.cz, IN PARK areál, Chválkovice 696, 779 00 Olomouc z powrotem wadliwy i reklamowany towar i / lub wadliwy towar zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi przechowywania i dokumentowania wady ( na przykład wadliwe towary / dział wideo), aby domniemana wada mogła zostać zbadana. Towar musi być zwrócony kompletny, nieuszkodzony (z wyjątkiem reklamowanej wady), najlepiej w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, abyśmy mogli przestrzegać zasad dobrej higieny.

8.9 Koszt odesłania do nas reklamowanego towaru ponosi klient. Należy pamiętać, że reklamowany towar przesłany za pobraniem nie zostanie przez nas odebrany i zostanie zwrócony na Twój koszt. Jeśli jednak Twoja reklamacja zostanie uznana za zasadną, przysługuje Ci zwrot uzasadnionych kosztów związanych ze złożeniem uzasadnionej reklamacji. Przez te koszty rozumie się najniższe niezbędne koszty (tj. koszt przesłania towaru najtańszym dostępnym transportem). Żądanie zwrotu tych kosztów należy zgłosić nie później niż jeden (1) miesiąc po upływie terminu do wykonania prawa z wadliwego wykonania.

8.10 Po otrzymaniu reklamowanego towaru, na podany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania reklamacji wraz z jej treścią.

9 TERMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

9.1 Prawo (Kodeks Cywilny) daje nam maksymalny termin trzydziestu (30) dni od skorzystania z prawa do wad na zamknięcie procesu reklamacyjnego. W tym okresie proces reklamacyjny jest przez nas zamykany najpóźniej.

9.2 Z reguły jednak w ciągu trzech (3) dni roboczych po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji (zdjęcia i inne dane niezbędne do oceny wady towaru) lub dostarczeniu reklamowanego towaru z powrotem do nas, natychmiastowa ocena wady i powiadomienie wyniku oceny reklamacji do klienta. Do tego okresu nie wlicza się czasu potrzebnego na profesjonalną ocenę wady (np. konieczne będzie zwrócenie się do naszego dostawcy lub producenta o współpracę).

9.3 W przypadku stwierdzenia wad reklamowanego towaru, proces reklamacyjny zostaje zamknięty nie później niż trzydzieści (30) dni od momentu skorzystania z prawa do wad. W uzasadnionych przypadkach upoważniony pracownik może uzgodnić z klientem dłuższy okres. Jesteśmy zobowiązani do jak najszybszego zażądania od Ciebie dodatkowych informacji.

9.4 Jeśli towar nie zostanie uznany za wadliwy, zostaniesz o tym poinformowany w celu przeprowadzenia indywidualnej procedury.

10 SPOSÓB REKLAMACYJNY

10.1 Wybór sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Klienta jest uzależniony w szczególności od tego, czy wadliwe wykonanie stanowi istotne lub nieistotne naruszenie umowy.

10.2 W przypadku, gdy wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie umowy, klient ma prawo do:

usunięcia wady poprzez dostawę nowego towaru bez wady lub dostawę brakującego towaru, lub

usunięcia wady poprzez naprawę towaru (o ile jest to możliwe i celowe ze względu na charakter towaru), lub

rozsądny rabat od ceny zakupu lub zwrot pełnej kwoty za uszkodzony lub niedostarczony produkt;

odstąpienie od umowy.

10.3 W przypadku, gdy wadliwe wykonanie stanowi drobne naruszenie umowy, klient ma prawo do:

usunięcia wady poprzez dostawę nowego towaru bez wad lub dostawę brakującego towaru lub naprawę towaru, lub

rozsądna zniżka od ceny zakupu.

10.4 Klient jest zobowiązany do poinformowania nas o swoim wyborze z wadliwego wykonania, po zgłoszeniu wady (poprzez wypełnienie i wysłanie formularza reklamacyjnego za pomocą usługi Retino tutaj ) lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Klient nie może zmienić dokonanego wyboru bez naszej zgody; nie ma to zastosowania, jeśli zażądasz naprawy wady, która okaże się niemożliwa do naprawienia. Jeżeli nie usuniemy wad w rozsądnym terminie lub jeśli poinformujemy Cię, że nie usuniemy wad, możesz zamiast usunięcia wady zażądać rozsądnej zniżki od ceny zakupu lub możesz odstąpić od umowy.

10.5 W przypadku zaistnienia sytuacji, w której nie wybierzesz swojego prawa z nienależytego wykonania w terminie (zgodnie z pkt 10.4 Procedury Reklamacyjnej), przysługują Ci uprawnienia jak w przypadku drobnego naruszenia umowy.

10.6 Możesz żądać dostarczenia nowego towaru bez wad, chyba że jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, możesz żądać jedynie wymiany części; jeśli nie jest to możliwe, możesz odstąpić od umowy kupna. Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, w szczególności jeżeli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, masz prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

10.7 Masz prawo do dostarczenia nowego towaru lub wymiany części nawet w przypadku usunięcia wady, jeśli nie możesz prawidłowo używać towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu dużej liczby wad. W takim przypadku masz również prawo do odstąpienia od umowy kupna. Jeśli nie odstąpisz od umowy kupna lub nie skorzystasz z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, wymiany jego części lub naprawy towaru, możesz zażądać rozsądnej zniżki.

10.8 Masz prawo do rozsądnej zniżki, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć Ci nowych towarów bez wad, wymienić ich części lub naprawić towary, a także jeśli nie zorganizujemy naprawienia szkody w rozsądnym terminie lub jeśli zorganizujemy naprawienie szkody przysporzyłoby ci znacznych trudności.

10.9 Możemy dostarczyć Ci brakujące elementy lub usunąć wszelkie inne wady prawne, dopóki nie skorzystasz z prawa do zniżki od ceny zakupu lub odstąpisz od umowy zakupu. Jesteśmy uprawnieni do usunięcia innych wad według naszego uznania poprzez naprawę towaru lub dostawę nowego towaru; wybór nie może nakładać na klienta nieproporcjonalnych kosztów. Jeżeli nie usuniemy na czas wady towaru lub odmówimy usunięcia wady towaru, klient może zażądać rabatu od ceny zakupu lub może odstąpić od umowy. Klient nie może zmienić dokonanego wyboru bez naszej zgody.

10.10 Rozpatrując reklamację poprzez dostawę nowego towaru, jesteś zobowiązany do zwrotu towaru pierwotnie dostarczonego do nas (chyba, że ustaliliśmy inaczej). Klient nie może żądać dostarczenia nowego towaru (ani może odstąpić od umowy kupna), jeżeli nie może zwrócić towaru w stanie, w jakim go otrzymał; nie dotyczy to następujących sytuacji:

  • stan zmienił się w wyniku kontroli w celu wykrycia wady towaru, lub
  • klient korzystał z towaru przed wykryciem wady, lub
  • jeżeli Klient swoimi działaniami lub zaniechaniami nie spowodował niemożności zwrotu towaru w stanie niezmienionym, lub

10.11 jeżeli klient sprzedał towar przed wykryciem wady, zużył go lub zmienił towar w normalnym użytkowaniu; jeśli stało się to tylko w części, klient zwróci nam to, co jeszcze może zwrócić i zwróci nam pieniądze do wysokości, w jakiej skorzystał z użytkowania towaru.

10.12 Nie masz prawa do wadliwego wykonania, jeżeli przed odebraniem towaru wiedziałeś, że towar jest wadliwy lub jeżeli sam spowodowałeś wadę.

11 ZAKOŃCZENIE REKLAMACJI

11.1 Po rozpatrzeniu reklamacji zostaniesz powiadomiony o zakończeniu reklamacji za pośrednictwem serwisu Retino, który jest dostępny tutaj i zostaniesz poproszony o odbiór reklamowanego towaru bez zbędnej zwłoki, nie później niż trzydzieści (30) dni od dnia powiadomienia. Po otrzymaniu reklamowanego towaru wydamy Państwu pisemne potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie korekty i czasu trwania reklamacji lub uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

11.2 Jeżeli reklamowany towar został przesłany do nas przez przewoźnika, po jego rozliczeniu zostanie on automatycznie wysłany na adres klienta wraz z potwierdzeniem terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzeniem sprostowania i czasu trwania reklamacji, lub uzasadnienie.

11.3 W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, a klient zasadnie zażąda zwrotu ceny kupna jako sposobu załatwienia reklamacji, odeślemy bezgotówkowo zapłaconą cenę kupna z powrotem na rachunek bankowy wskazany w formularzu reklamacyjnym w terminie dziesięciu (10) dni roboczych od dnia, w którym zostało przesłane do Ciebie potwierdzenie sposobu rozpatrzenia reklamacji.

11.4 Jesteś zobowiązany do odbioru reklamowanego towaru nie później niż trzydzieści (30) dni od dnia powiadomienia o rozliczeniu. Po upływie tego terminu jesteśmy uprawnieni do naliczenia opłaty za przechowanie towaru w rozumieniu § 2120 ust. 1 w związku z § 2159 ust. 2 Kodeksu Cywilnego. Dzienna opłata za przechowywanie naliczana jest w wysokości 10 CZK.

11.5 Jeśli nie odbierzesz towaru z rozpatrzonej reklamacji w ciągu trzech (3) miesięcy od dnia poinformowania Cię o rozliczeniu, zastrzegamy sobie prawo do sprzedaży towaru i wykorzystania środków na opłacenie magazynu.

11.6 Są Państwo również zobowiązani do sprawdzenia kompletności reklamowanego towaru przy odbiorze, zwłaszcza, że przesyłka z towarem zawiera wszystko, co ma zawierać. Kolejne zastrzeżenia nie będą już brane pod uwagę.

12 CZĘŚĆ KOŃCOWA

12.1 Niniejsze zasady reklamacji nie naruszają praw Klienta wynikających z przepisów prawa.

12.2 Niniejszy regulamin reklamacji (przeznaczony tylko dla konsumentów) obowiązuje od dnia 15 sierpnia 2021 r. i anuluje ważność dotychczasowych zasad reklamacji.

Ładowanie produktów
© 2014–2024 GRIZLY.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Cookie
Stworzone przez

Jestem tu nowy

Z członkostwem premium otrzymujesz:

Ikonka visačky

Korzysntiejsze ceny

Na wybrane TOP produkty

Ikonka náklaďáku

Darmową wysyłkę

juŻ od 150 zł

Ikonka dárku

Korzyści VIP

Gwarancja 100% satysfakcji

Chcę zostać premium członkiem
Adres

Przetwarzamy Wasze dane osobowe w celu dostosowania naszych usług do Waszych indywidualnych potrzeb. Korzystamy przede wszystkim z elektronicznych kanałów marketingowych, gdzie analizujemy dane i oceniamy odpowiednie wyniki. Przekazujemy również dane podmiotom trzecim w celu analizy (np. IBM, Stormware, Acomware, Seznam, Google, Netstep). Są to agencje marketingowe i analityczne. Dane osobowe możemy przetwarzać przez okres 36 miesięcy od daty ich przekazania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje Państwu prawo do sprostowania i usunięcia danych osobowych, jak również do kontroli tych danych przez naszą firmę.         

z Klikając 'Utwórz konto', zgadzasz się na Polityka prywatności a se Regulamin.
Chronione przez Google reCaptcha | Polityka prywatności | Regulamin