Regulamin

Spółka handlowa Calbuco, sro

z siedzibą Varšavská 715/36, Praga 2, 120 00

NIP: 04084357

wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wstaw 242070

do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.grizly.pl


Szybkie linki i informacje:

 1. Możesz odstąpić od umowy kupna. Zorganizujemy zlecenie transportowe za pośrednictwem DHL lub Packeta.
 2. Adres firmy: GRIZLY.pl, Chvalkovice 696, Ołomunies, 779 00, Republika Czeska

Wcześniejsze

3. Wszelkiego rodzaju reklamacje można rozpatrywać za pośrednictwem tego linku TUTAJ .


POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMINU

 1. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej " warunkami handlowymi ") Calbuco, sr.o, z siedzibą pod adresem Varšavská 715/36, numer identyfikacyjny: 04084357, wpisane do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wstawka 242070 (dalej „ sprzedawca ”) reguluje zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. U. Kodeksu Cywilnego (dalej „Kodeks Cywilny”) wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z lub na podstawie umowy kupna (dalej „ umowa kupna ”) zawarta między sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „ kupującym ”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedającego na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.GRIZLY.pl (zwana dalej „ stroną internetową ”), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanej dalej „ interfejsem internetowym sklepu ”).
 2. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, w których osoba, która zamierza dokonać zakupu od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą, która występuje przy zamawianiu towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu.
 3. Postanowienia odbiegające od warunków handlowych można uzgodnić w umowie kupna. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.
 4. Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.
 5. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Kupujący może zamawiać towary ze swojego interfejsu użytkownika (dalej „ konto użytkownika ”). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.
 2. Rejestrując się w serwisie i zamawiając towar, kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą wszystkich danych. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towaru sprzedawca uważa za prawidłowe.
 3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika.
 4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.
 5. Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzystał ze swojego konta użytkownika przez ponad 2 lata lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym warunki handlowe).
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może być niedostępne przez całą dobę, w szczególności w związku z konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania sprzedającego, lub. niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

ZAWARCIE UMOWY ZAKUPU

 1. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. Postanowienia § 1732 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.
 2. W interfejsie internetowym sklepu znajdują się informacje o towarze, w tym o cenach poszczególnych towarów oraz kosztach odesłania towaru, jeśli towar ze swej natury nie może zostać odesłany pocztą. Podane są ceny towarów, w tym podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.
 3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Polski.
 4. Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:
  • zamówiony towar (zamówiony towar jest „wstawiany” przez kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym sklepu),
  • sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz
  • informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej łącznie jako „ zamówienie ”).
 5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które kupujący podał w zamówieniu, nawet w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez kupującego błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „ wyślij zamówienie ”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „ adresem e-mail Kupującego ”).
 6. W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) sprzedawca zawsze ma prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).
 7. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym powstaje w momencie doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedawca wysyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.
 8. Kupujący zgadza się na użycie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący i nie odbiegają one od stawki podstawowej.

CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna kupujący może zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:
 • za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;
 • przelew bezgotówkowy na rachunek sprzedawcy nr 50114010100000499308001001, prowadzony przez spółkę mBank Polska (zwany dalej „kontem sprzedawcy”);
 • bezgotówkowe za pośrednictwem systemu płatności Gopay ;
 • bezgotówkowa karta płatnicza ;
 • poprzez pożyczkę udzieloną przez osobę trzecią.
 1. Wraz z ceną kupna kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
 2. Sprzedający nie wymaga od kupującego kaucji ani innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień punktu 4.6 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.
 3. W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena kupna płatna jest w ciągu 7 dni od zawarcia umowy kupna.
 4. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie sprzedawcy.
 5. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza w przypadku, gdy kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.6), zażądać zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru kupującemu. Nie stosuje się przepisów § 2119 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie łączą się ze sobą.
 7. W przypadku wyświetlenia nierealistycznej ceny 0 CZK, słownie zera koron czeskich lub pokazania ceny wysoce nierynkowej, gdzie cena nierynkowa jest uważana za cenę niższą od ceny zakupu sprzedającego, sprzedający zastrzega sobie prawo do usunięcia tej pozycji z zamówienia. Kupujący zostanie o tym poinformowany.
 8. Jeżeli jest to zwyczajowe w stosunkach handlowych lub jeśli przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę - dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT. Dokument podatkowy - faktura wystawiana jest kupującemu przez sprzedającego po zapłaceniu ceny towaru i wysyłana wraz z zamówieniem na adres kupującego.
 9. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie zobowiązany jest zarejestrować otrzymane przychody u administratora podatkowego w trybie online, aw przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od umowy kupna na dostawę towarów, która została zmodyfikowana zgodnie z życzeniem kupującego lub dla niego, z umowy kupna na dostawę szybko psujących się towarów i towarów. , która została nieodwracalnie zmieszana z innym towarem po dostarczeniu, od umowy sprzedaży, której przedmiotem jest dostawa w zapieczętowanym opakowaniu, którego konsument wyjął z opakowania i którego ze względów higienicznych nie można zwrócić, oraz od umowy kupna na dostawę nagrania audio lub wideo albo programu komputerowego oryginalne opakowanie.
 2. Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 warunków handlowych lub inny przypadek, w którym nie jest możliwe odstąpienie od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego w terminie czternastu (14 ) dni od otrzymania towaru, aw przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać przesłane sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim . Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z wzoru formularza dostarczonego przez sprzedawcę, który stanowi załącznik do regulaminu..
 3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, umowa kupna zostaje od początku anulowana. Towar należy zwrócić sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedawcy. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą zwykłą.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, sprzedawca zwróci środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, w taki sam sposób, jak sprzedawca otrzymał od kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia, które kupił przy zwrocie towaru kupującemu lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę, a kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do sprzedawcy.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia prawa do odszkodowania za uszkodzenie towaru z prawem kupującego do zwrotu ceny zakupu.
 6. W przypadku, gdy kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 par.1 Kodeksu Cywilnego, sprzedający ma również prawo do odstąpienia od umowy kupna w każdym czasie, do momentu odebrania towaru przez kupującego. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo na konto wskazane przez kupującego.
 7. W przypadku przekazania kupującemu prezentu wraz z towarem, umowa podarunkowa między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa podarunkowa na taki prezent przestaje obowiązywać, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu otrzymał prezent.

TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

 1. W przypadku, gdy rodzaj transportu jest umawiany na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
 2. Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru w miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczanie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towaru. koszty związane z inną metodą dostawy.
 4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, aw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na niedozwolone wejście do przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.
 5. Inne prawa i obowiązki stron w transporcie towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy sprzedawcy, jeżeli zostały przez niego wydane.

PRAWA Z WADLIWEGO WYKONANIA

 1. Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw wynikających z nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego oraz ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów, ze zmianami).
 2. Sprzedawca odpowiada kupującemu, że towar jest wolny od wad przy odbiorze. W szczególności sprzedawca odpowiada przed kupującym, że w chwili odbioru towaru przez kupującego:
  1. towary mają cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku porozumienia mają właściwości opisane lub oczekiwane przez sprzedawcę lub producenta, uwzględniając charakter towarów i zamieszczoną przez nich reklamę,
  2. towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę lub do celu, do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,
  3. towar odpowiada pod względem jakości lub konstrukcji uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub konstrukcja została określona według uzgodnionej próbki lub wzoru,
  4. towary są w odpowiedniej ilości, wymiarze lub wadze; oraz
  5. towar spełnia wymagania przepisów prawa.
 3. Postanowienia art.7.2 Regulaminu nie dotyczą towaru sprzedanego po niższej cenie za wadę, za którą ustalono niższą cenę, zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, towaru używanego z wadą odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.
 4. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, uważa się, że towar był wadliwy w chwili odbioru. Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z prawa do wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.
 5. Prawa wynikające z nienależytego wykonania umowy kupujący wykonuje u sprzedającego pod adresem jego siedziby, w której możliwe jest uwzględnienie reklamacji w zakresie sprzedawanego towaru lub w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.
 6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady może regulować procedura reklamacyjna sprzedawcy.

INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

 1. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towaru.
 2. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. e) Kodeksu Cywilnego.
 3. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym w ramach umowy kupna.
 4. 8.5. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 Maj 2013 r. W sprawie internetowego rozstrzygania sporów i zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).
 5. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Udzielanie zezwoleń na handel jest wykonywane w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd ds. Zezwoleń na handel. Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzoruje obszar ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie nadzoruje również przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz. O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.
 6. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.
 7. Wszystkie zdjęcia i filmy mają wyłącznie charakter poglądowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Obowiązek udzielenia kupującemu informacji w rozumieniu art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( zwane dalej „ Rozporządzeniem RODO ”) związane z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w celu realizacji umowy kupna, negocjacji tej umowy oraz w celu wypełnienia zobowiązań publicznoprawnych Sprzedającego.

WYSYŁANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

 1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących towarów, usług lub działalności Sprzedawcy na adres elektroniczny Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych na adres elektroniczny Kupującego. Sprzedawca wypełnia obowiązek informacyjny wobec kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia RODO dotyczący przetwarzania danych osobowych kupującego w celu przesyłania informacji handlowej za pomocą specjalnego dokumentu.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze tzw. Plików cookies. Jeżeli możliwe jest dokonanie zakupu w serwisie internetowym i wypełnienie zobowiązań sprzedawcy wynikających z umowy kupna bez zapisywania tzw. Plików cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim.

DOSTAWA

 1. Może zostać dostarczona kupującemu na adres e-mail kupującego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli relacja ustanowiona umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony uzgadniają, że relacja podlega prawu czeskiemu. Wybór prawa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie pozbawia konsumenta będącego konsumentem ochrony przysługującej mu na mocy przepisów prawa, od których nie można odstąpić w drodze umowy, a które w innym przypadku miałyby zastosowanie na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. W sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).
 2. Jeśli którekolwiek postanowienie Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
 3. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
 4. Załącznikiem do warunków handlowych jest wzór formularza odstąpienia od umowy kupna . POBIERZ TUTAJ .
 5. Dane kontaktowe sprzedawcy : adres dostawy GRIZLY.cz, Chválkovice 696, areál na železni, Olomouc, 779 00, adres e-mail sklep@grizly.pl, telefon +48 662 967 375

W Pradze 1 września 2020 r

Ładowanie produktów
© 2014–2024 GRIZLY.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Cookie
Stworzone przez

Jestem tu nowy

Z członkostwem premium otrzymujesz:

Ikonka visačky

Korzysntiejsze ceny

Na wybrane TOP produkty

Ikonka náklaďáku

Darmową wysyłkę

juŻ od 150 zł

Ikonka dárku

Korzyści VIP

Gwarancja 100% satysfakcji

Chcę zostać premium członkiem
Adres

Przetwarzamy Wasze dane osobowe w celu dostosowania naszych usług do Waszych indywidualnych potrzeb. Korzystamy przede wszystkim z elektronicznych kanałów marketingowych, gdzie analizujemy dane i oceniamy odpowiednie wyniki. Przekazujemy również dane podmiotom trzecim w celu analizy (np. IBM, Stormware, Acomware, Seznam, Google, Netstep). Są to agencje marketingowe i analityczne. Dane osobowe możemy przetwarzać przez okres 36 miesięcy od daty ich przekazania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje Państwu prawo do sprostowania i usunięcia danych osobowych, jak również do kontroli tych danych przez naszą firmę.         

z Klikając 'Utwórz konto', zgadzasz się na Polityka prywatności a se Regulamin.
Chronione przez Google reCaptcha | Polityka prywatności | Regulamin